12 september 2016

Doelstellingen

Sinds het eind van de 20ste eeuw is de doelstelling van de vereniging te beschrijven als een drieledig streven:

“Pro Libertate” is een studentenschietvereniging en als zodanig erkend bij Koninklijk_Besluit. Het Korps ontvangt in deze zin steun van het Ministerie van Defensie in de vorm van bewapening, Munitie, oefenfaciliteiten, kleding en al wat voorts voor de schietopleiding dienstig is. Het Korps stelt zijn leden in de gelegenheid schietvaardigheid op te doen en te onderhouden.

Het Korps is een studentenweerbaarheid in die zin, dat het zijn leden in de gelegenheid stelt zich vrijwillig voor te bereiden op de krijgsdienst of aanwezige militaire vaardigheden te onderhouden en verhogen. Daartoe entameert bet Korps activiteiten op technisch, historisch, sportief en sociaal terrein, opdat door een intensief contact met de Krijgsmacht inzicht in en kennis van dit bedrijf verkregen worden. Het korps is gelieerd aan het Regiment_Van_Heutsz, dat als Moederregiment het Korps betrekt in zijn oefeningen en activiteiten, voor zover nuttig en niet in strijd met het dienstbelang.

Het Korps geeft bekendheid aan en stimuleert de studie naar onderwerpen van militair-technisch en -historisch belang.
Met name zaken betreffende Nederlandsch-Indië en Indonesië hebben hierbij de aandacht. Het Korps is door zijn Moederregiment verbonden aan de traditiehandhaving van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en het Nederlands Detachement der Verenigde_Naties in Korea. Het Korps is gezeteld in de stad die bezongen wordt als de Weduwe van Indië en voelt zich geroepen, waar geen andere studenten weerbaarheidsvereniging dit doet, om in de studentengemeenschappen van Leiden, Delft en Rotterdam kennis over de historie en cultuur van Nederlands-Indië en Indonesië te verspreiden.
Het Korps wil daarnaast de gedachte aan het menselijk lijden ten gevolge van het oorlogsgeweld in en rond de Archipel voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog onder de studenten levend houden, opdat herdenking stemt tot overdenking. Het korps is aangesloten bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, die op de jaardag van de capitulatie van het Japanse Keizerrijk de Nationale Herdenking van de gevallenen in Zuidoost-Azië organiseert bij het Indië-monument te ‘s-Gravenhage. Door het binnen en buiten het Korps bekendheid geven aan deze herdenking, hoopt het Korps de gedachten die eraan ten grondslag liggen voor huidige en toekomstige studentengeneraties te bewaren.